Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Malvamedia
Osoite: Metsäpellontie 6, 63500 Lehtimäki
Sähköposti: miia@viestintatoimisto.com
Puhelinnumero: 041 471 8497

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja yhteydenottotavat

Nimi: Miia Meronen
Sähköposti: miia@viestintatoimisto.com
Puhelinnumero: 041 471 8497
Yhteydenottotapa: Sähköpostitse tai puhelimitse

3. Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja. 

Rekisteröityjen ryhmä koostuu yrityksen Malvamedia (3210784-9) asiakkaista. Henkilötietojen antaminen perustuu toimeksiantosopimukseen rekisterinpitäjän kanssa. Mikäli toimeksiannon hoitamisen edellyttämiä tietoja ei anneta, ei rekisterinpitäjä voi tarjota palveluitaan toimeksiantajalle. Asiakas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käyttämällä rekisterinpitäjän palveluita. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito sekä toimeksiantosuhteeseen liittyvien lakisääteisten (kuten kirjanpitoon tai verotukseen) liittyvien velvoitteiden hoitaminen. 

Henkilötietojen käsittely perustuu toimeksiantosopimukseen ja asiakkaan toimeksiantoa varten antamaan suostumukseen. Rekisterinpitäjällä on myös oikeutettu etu käsitellä vastaanottamiaan henkilötietoja. Oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjää velvoittaviin lain tai viranomaisen määräyksiin, jotka liittyvät toimeksiantosopimuksen mukaisen palvelun tarjoamiseen sekä sopimuksen ja lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpanoon. 

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan: 

 • Nimi 
 • Asiakasnumero
 • Osoite 
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite 
 • Muut tarpeelliset yhteystiedot 
 • Palvelun osto- ja käyttötiedot 
 • Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja vastaanottaa rekisterinpitäjä sekä tämän lukuun toimiva KHV Finance Oy 􏰁􏰂􏰃􏰄􏰅􏰄􏰆􏰇􏰅􏰅􏰈􏰉􏰈􏰅 ja sen henkilökunta. KHV Finance Oy 􏰁􏰂􏰃􏰄􏰅􏰄􏰆􏰇􏰅􏰅􏰈􏰉􏰈􏰅 ja sen henkilökunta voivat käsitellä henkilötietoja omassa toiminnassaan rekisterinpitäjän lukuun toimiessaan toimeksiantosopimuksen mukaisen laskutuksen tarkistajana. 

Rekisterinpitäjä ja KHV Finance Oy 􏰁􏰂􏰃􏰄􏰅􏰄􏰆􏰇􏰅􏰅􏰈􏰉􏰈􏰅 ovat tehneet käsittelyä koskevan tietosuoja-asetuksen mukaisen sopimuksen käsittelyn edellytyksistä ja ehdoista sekä tietojen suojaamisesta. 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tarpeen. 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä. 

Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muualta, kuten viranomaisilta tai julkisesti käytössä olevista hakupalveluista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ilman rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa. 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU/ETA:n ulkopuolelle. Jos kuitenkin henkilötietoja luovutetaan EU/ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta noudattamalla tietojen siirrossa tietosuojalainsäädännön edellyttämiä sopivia ja asianmukaisia suojaustoimia. 

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterinpitäjä ja tämän lukuun henkilötietoja käsittelevä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojan ja tietoturvan varmistamiseksi. Henkilötietoja säilytetään sähköisissä tietokannoissa ja/tai manuaalisesti ylläpidettävissä aineistoissa. 

Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on rekisteröitynä seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet: 

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti. 
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. 
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. 
 • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. 
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu. 

Rekisteröity voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä tietosuoja- asioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin. 

© 2021 MALVAMEDIA

MALVAMEDIA
Y-tunnus: 3210784-9